Privacy statement

 

Privacyverklaring  Debby Marcus Uitvaartbegeleiding
In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring vindt u puntsgewijs toelichting op verschillende belangrijke onderwerpen. Jeannette Koster Uitvaartbegeleiding is verantwoordelijk voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68398794.

 

Hoe krijgen wij uw persoonsgegevens?
Wij krijgen uw persoonsgegevens van u als u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via de website, e-mail, in telefoongesprekken, via formulieren of via een persoonlijk gesprek.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u klant wordt, of informatie aanvraagt dan verwerken wij persoonsgegevens van u.  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 1. naam, adres, woonplaats;
 2. telefoonnummer;
 3. e-mail adres;
 4. geslacht;
 5. geboortedatum;
 6. polis nummer uitvaartverzekeraar.

Wij hebben alle bovenstaande persoonsgegevens nodig om aan de wet te voldoen of om de overeenkomst met u te kunnen sluiten.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uitvoeren en beheren overeenkomst;
 2. voldoen aan wettelijke verplichting.

Als wij uw persoonsgegevens in de toekomst gaan gebruiken voor andere doeleinden dan die hier worden genoemd, dan zullen wij u hierover informeren.

 

Op grond van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
In wet- en regelgeving zijn grondslagen geformuleerd voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 1. toestemming;
 2. voldoen aan wettelijke verplichting;
 3. noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door een overheidsorgaan;
 4. noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke.

In andere gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, heeft u een zogenaamd relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat u bezwaar kunt maken, maar dat wij een belangenafweging zullen maken tussen uw belang om de persoonsgegevens niet te laten verwerken en ons belang om de persoonsgegevens te verwerken.

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan partijen die namens ons de persoonsgegevens verwerken. Toezichthouder(s) en/of andere overheidsorganen die op grond van hun publieke taak persoonsgegevens verwerken.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de periode waarvoor wij ze nodig hebben. Het kan voorkomen dat een langere bewaartermijn wordt gehanteerd omdat wij moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Na verloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd of opgeslagen in ons beveiligde archief. U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens (eerder) te verwijderen. Indien wij de persoonsgegevens die u wilt laten verwijderen nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren, dan moeten wij de overeenkomst met u beëindigen als u een verzoek doet tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek doet tot verwijdering van persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting langer moeten bewaren, dan zullen wij uw verzoek weigeren.

Inzage in uw persoonsgegevens
U heeft het recht om van ons uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, en wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 1. de verwerkingsdoeleinden;
 2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 4. indien mogelijk, de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 5. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en de achterliggende logica daarvan.

U heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

Verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om binnen een redelijke termijn verwijdering van uw persoonsgegevens van ons te verzoeken, indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
 2. u trekt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wij hebben geen dwingende gerechtvaardigde gronden om de persoonsgegevens te (blijven) verwerken;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen.

Als wij de persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting, dan kunnen wij uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens weigeren. Tot slot kunnen wij uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens weigeren als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Beperking van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om ons te verzoeken om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken, indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. u bent van mening dat de persoonsgegevens onjuist zijn. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgegevens beperken gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 2. uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt en u verzet zich ertegen dat de persoonsgegevens worden verwijderd en u verzoekt in plaats daarvan om beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 3. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig, maar u hebt ze wel nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en in afwachting van het antwoord op dit bezwaar verzoekt u om beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verbetering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht op verbetering van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen, bijvoorbeeld door aanvullende informatie te verstrekken.

 

Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen, zodat u die persoonsgegevens kunt overdragen.

 

Klacht indienen bij de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Intrekken van uw toestemming
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het kan wel zijn dat wij hierdoor genoodzaakt zijn om de overeenkomst met u op te zeggen. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van de overeenkomst. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen.

 

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Wij maken op dit moment geen gebruik van een geautomatiseerd systeem om beslissingen over u te nemen. Als dit verandert dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Scroll to Top

Wees welkom

Iedere eerste vrijdag van de maand ben je tussen 10:00 en 12:00 uur van harte welkom bij mij thuis voor al je vragen op het gebied van afscheid en uitvaart.

De koffie staat voor je klaar!


Wil je liever een vrijblijvend gesprek bij je thuis? 

Dan kom ik graag bij je aan.

Warme groeten, Debby Marcus

Debby Marcus